Badania marketingowe


Artykuł

Badanie rynku – badanie o wielu twarzach

Aktualności

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pozyskania informacji na temat potrzeb oraz wymagań klientów przeprowadza się procesy badawcze nakierowane na wydobycie maksymalnej ilości danych. Przykładem takiego procesu mogą być badania rynku muzycznego. Efektem zrealizowanego projektu jest możliwość skuteczniejszego działania i oddziaływania na potrzeby oraz motywacje konsumentów.

Badanie rynku pozwala zrozumieć klienta
W toku badań można pozyskać informacje w obrębie preferencji klientów dotyczących:
◦ producentów;
◦ ceny produktów;
◦ możliwości produktów;
◦ wszelkich cech produktów.
Dzięki przeprowadzonemu procesowi badań rynku muzycznego ma być możliwe pozyskanie danych, które pozwolą określić potrzeby oraz wymagania odbiorców produktów/usług. Tym samym można powiedzieć, iż wspierają one efektywne działania w obrębie realizacji oczekiwań konsumentów.

Wykorzystać możliwości
Pozyskane informacje mogą jednocześnie posłużyć do skutecznego prowadzenia kampanii reklamowych, jak i wzmacniania dotychczas prowadzonych działań. Wobec tego można powiedzieć, iż przeprowadzony proces badawczy może mieć wpływ na:
◦ realizację kampanii reklamowych;
◦ wprowadzanie nowych produktów;
◦ zastosowanie udoskonaleń.
Wszystkie te działania okażą się skuteczne tylko wtedy, gdy do przeprowadzenia badania zostaną wykorzystane specjalistyczne narzędzia. Sam dobór metody wpływa na ostateczny wynik badania.


Wsparcie dla nowych rozwiązań

Zanim przystąpi się do realizacji projektu należy określić cel badania, który będzie jasny dla każdej ze stron zaangażowanej w badanie rynku. Ponadto koniecznym jest dookreślenie takich kwestii jak:
◦ uczestnicy procesu i ich role;
◦ posiadane zasoby materialne;
◦ zgromadzone zasoby informacyjne;
◦ metody i narzędzia.
Konkretyzacja tych kwestii pozwala na właściwe planowanie działań badań rynku muzycznego, co przekłada się na możliwości rozwoju i wypracowywane zyski. Uświadomienie sobie swojej pozycji na rynku daje szansę na podejmowanie nowych efektywnych działań.

Nie tylko sprzedaż€¦
Zrealizowany projekt należy traktować jako wskazówkę do podejmowania dalszych wyzwań. Jednak przede wszystkim badania rynku muzycznego dają informację na temat aktualnej pozycji oraz mogą określać ścieżkę dalszego wzrostu. Należy tym samym podkreślić, iż badania te mogą mieć wpływa na proces kształtowania się dobrego gustu muzycznego wśród społeczeństwa oraz wzmocnienie działań nakierowanych na rozwój talentów muzycznych.


Badania ankietowe od 4 zł.