Badania marketingowe


Artykuł

Badania marketingowe – jaki mają charakter?

Badania marketingowe

Wprowadzanie na rynek nowego produktu związane jest z przyjrzeniem się postawom konsumentów, ale także z rozpoznaniem segmentu rynku, na którym zamierza się działać. Przed podjęciem decyzji dotyczących biznesu, warto przeprowadzić badania marketingowe, które pozwolą na wydobycie wiedzy potrzebnej do budowania efektywnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Cel jest podstawą procesu prowadzenia badań marketingowych

Rozpoczynając działania należy najpierw wskazać cel, który będzie uwzględniał nasze oczekiwania, a przy tym będzie realny do osiągnięcia. Stawiany cel nie powinien być skonstruowany negatywnie ani też wykraczać poza możliwości badawcze. Zaś same badania marketingowe powinny być odpowiednio przygotowane i przeprowadzone przy pomocy odpowiednich narzędzi.

Od konstrukcji celu zależą podejmowane działania, a także zastosowane metody. Można powiedzieć, iż stanowi on podłoże dla każdego z etapów przeprowadzanego procesu badawczego.

 

Sposoby na wydobycie informacji

Podczas realizacji badań marketingowych można wykorzystać rozmaite techniki badawcze. Wśród nich odnaleźć można tak powszechne wśród metod jakościowych i ilościowych jak:

  • wywiad jako narzędzie wykorzystuje się kwestionariusz;
  • ankietę przeprowadzana jest z wykorzystaniem różnych środków dotarcia do jej odbiorców;
  • obserwację pozyskanie informacji w sposób zaplanowany z wykorzystaniem umiejętności obserwacyjnych.

Ankieta odnosi się do pozyskiwania informacji ze źródeł pierwotnych pozyskiwanych w formie kwestionariusza od konsumenta. W centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® realizuje się badania marketingowe na podstawie autorskiej metody opierającą się o kilka faz:

  • Starannie dobiera się respondentów pod względem: zmiennych gospodarczych i społecznych, cech psychologicznych, stylów życia, sytuacji zdrowotnej i preferencji zakupowych;
  • Dwustopniowej analizy danych na podstawie cyklu wywiadów IDI oraz FGI;
  • Dodatkowego uzupełnienia badań o dane ilościowe za pomocą wybranej techniki ilościowej.

Wykorzystanie konkretnej metody zależy od celu badania, a także od wymagań stawianych przez aktualną sytuację branżową.

Inny charakter badań marketingowych

Badania marketingowe oferują praktyczne rozwiązania. Do mniej znanych metod zalicza się metodę projekcyjną, która wykorzystywana jest do pomiaru informacji o charakterze jakościowym. Zastosowanie w niej odnajdują testy skojarzeń słownych bądź też zadania polegające na uzupełnianiu zdań. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe staje się:

  • wskazanie mocnych i słabych stron badanego zagadnienia;
  • wskazanie mogących wystąpić zagrożeń;
  • odnalezienie nisz rynkowych;
  • dookreślenie planu rozwojowego.

Korzyści, które można osiągnąć w drodze procesów badawczych pozwalają na świadome kreowanie marki, a także dobieranie najlepszych rozwiązań, wzmacniających przedsiębiorstwo. Badania marketingowe mają pozytywny wpływ na zwiększenie jakości prowadzonych działań w zakresie kampanii reklamowych bądź wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek, a także poprawy wizerunku firmy w opiniach konsumentów.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest charakter badań marketingowych?
Badania marketingowe mają charakter naukowy i służą zdobywaniu informacji na temat rynku, konsumentów, konkurencji i innych czynników wpływających na sukces firmy. Mają na celu dostarczenie wiedzy, która wspiera podejmowanie decyzji marketingowych i pomaga w rozwijaniu skutecznych strategii biznesowych.
Jakie są cele badań marketingowych?
Cele badań marketingowych różnią się w zależności od konkretnego projektu. Często jednak obejmują one m.in.: zrozumienie preferencji, potrzeb i zachowań konsumentów, identyfikowanie trendów rynkowych i nowych możliwości, ocenę skuteczności działań marketingowych i kampanii reklamowych, czy monitorowanie zmian w świadomości marki i lojalności klientów. Wykrywanie konkurencyjnych zagrożeń i szans.

Badania ankietowe od 4 zł.