Badania marketingowe


Artykuł

Badania marketingowe – metody ilościowe a jakościowe badań

Badania marketingowe

W celu przeprowadzenia badań marketingowych należy wybrać odpowiednią metodę badawczą, która będzie odpowiadać celowi oraz charakterowi badania. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że pozyskane informacje powinny służyć rozwojowi firmy lub konkretnej marki.

Badania o charakterze jakościowym

Metoda jakościowa pozwala na wydobycie informacji, które odpowiadają na takie pytania: co?, dlaczego?, jak?. Można o nich powiedzieć, że:

 • umożliwiają zrozumienie zachodzących zjawisk społecznych;
 • pozwalają na wskazanie zależności między poszczególnymi zachowaniami;
 • w trakcie ich trwania można pozyskać konkretne wskazówki ze strony konsumentów.

Badania marketingowe realizowane z wykorzystaniem metod o charakterze jakościowym dają szansę na zrozumienie odbiorców, a tym samym wzmożenie bodźców, które pozytywnie oddziałują na ich zachowania. Badania marketingowe o charakterze jakościowym pozwalają ocenić kondycję firmy z uwzględnieniem konkretnych głosów odbiorców. W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® z powodzeniem realizuje się badania marketingowe o profilu jakościowym:

 • wywiady IDI (indywidualne wywiady pogłębione) oraz FGI (zogniskowane wywiady grupowe)desk research oraz studium przypadku (case study),
 • desk research oraz studium przypadku (case study),
 • analizy SWOT.

Badania o charakterze ilościowym

W związku z przeprowadzaniem badań o charakterze ilościowym stawia się pytanie ile?, które pozwala na wydobycie informacji dotyczących wymiaru liczbowego. Co więcej należy zaznaczyć, że pozyskane wyniki można:

 • generalizować na całą populację;
 • obiektywnie interpretować;
 • zastosować w praktyce.

W przypadku badań marketingowych są one często uzupełnieniem badań jakościowych. Prowadzi się je za pomocą technik: CAWI (kwestionariusz internetowy), CATI (ankietyzacja telefoniczna), PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy), CAPI (wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo).

 

O przebiegu samego badania można powiedzieć, iż opiera się ono na ustalonym wcześniej kwestionariuszu. Badacz nie ma wpływu na uzyskane informacji, lecz jego główne zadanie opiera się na analizowaniu pozyskanych danych i przedstawieniu wyników.

Różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi

Badania marketingowe o charakterze jakościowym nie są mierzalne na poziomie liczbowym, ich wyników nie można również przekładać na całą populację, gdyż posiadają one subiektywny charakter. W przeciwieństwie do metod ilościowych badania jakościowe przeprowadzane są z uwzględnieniem elastyczności scenariusza. Nad porządkiem przebiegu badania jakościowego czuwa moderator, który:

 • odpowiada za odpowiednią atmosferę;
 • zachęca uczestników do wyrażania swojego zdania;
 • odpowiada za pozyskane informacje.

Zastosowanie badań marketingowych poprawa sytuacji firmy

Niezależnie od wybranej metody badawczej można pozyskać informacje, które posłużą rozwojowi firmy. Tym samym należy zauważyć, badania marketingowe odnoszą się do zastanej sytuacji i pozwalają na jej dogłębne zrozumienie. Poprzez wydobycie informacji od konsumentów, odbiorców reklam, osób zainteresowanych branżą otrzymujemy wyjątkowe dane. Należy jednak pamiętać, że proces badawczy powinien być wieloaspektowy i proponuje się wykorzystanie zarówno metod o charakterze jakościowym, jak i ilościowym.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym różnią się metody ilościowe i jakościowe badań?
Metody ilościowe koncentrują się na gromadzeniu danych liczbowych i analizie statystycznej. Te metody pozwalają na uogólnianie wyników na podstawie dużej próby. Przykłady metod ilościowych to ankiety z zamkniętymi pytaniami, badania obserwacyjne, eksperymenty kontrolowane itp. Metody jakościowe koncentrują się natomiast na gromadzeniu i analizie danych w postaci tekstowej, w celu zrozumienia kontekstu, znaczenia i interpretacji zjawisk społecznych. Te metody pozwalają na zgłębianie perspektyw, motywacji i zrozumienia złożonych procesów. Przykłady metod jakościowych to wywiady pogłębione.
Czy można łączyć metody ilościowe i jakościowe?
Tak, wiele badań wykorzystuje podejście mieszanego badania, łącząc metody ilościowe i jakościowe. To podejście nazywane jest również triangulacją. Przykładowo, można zastosować metodę ilościową do zebrania danych ogólnych i statystycznych, a następnie użyć metod jakościowych do głębszego zrozumienia i interpretacji tych danych. Kombinowanie obu metod może dostarczyć bogatszego i kompleksowego obrazu badanego zjawiska.

Badania ankietowe od 4 zł.