Badania marketingowe


Artykuł

Badania marketingowe – metody ilościowe a jakościowe badań

Badania marketingowe

W celu przeprowadzenia badań marketingowych należy wybrać odpowiednią metodę badawczą, która będzie odpowiadać celowi oraz charakterowi badania. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że pozyskane informacje powinny służyć rozwojowi firmy lub konkretnej marki.

Badania o charakterze jakościowym

Metoda jakościowa pozwala na wydobycie informacji, które odpowiadają na takie pytania: co?, dlaczego?, jak?. Można o nich powiedzieć, że:

 • umożliwiają zrozumienie zachodzących zjawisk społecznych;
 • pozwalają na wskazanie zależności między poszczególnymi zachowaniami;
 • w trakcie ich trwania można pozyskać konkretne wskazówki ze strony konsumentów.

Badania marketingowe realizowane z wykorzystaniem metod o charakterze jakościowym dają szansę na zrozumienie odbiorców, a tym samym wzmożenie bodźców, które pozytywnie oddziałują na ich zachowania. Badania marketingowe o charakterze jakościowym pozwalają ocenić kondycję firmy z uwzględnieniem konkretnych głosów odbiorców. W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® z powodzeniem realizuje się jakościowe badania marketingowe typu:

 • IDI Indywidualne Wywiady Pogłębione w wariancie diady lub triady,
 • FGI Zogniskowane Wywiady Grupowe,
 • Analizy SWOT,
 • Desk Research,
 • Studium Przypadku (Case Study).

Badania o charakterze ilościowym

W związku z przeprowadzaniem badań o charakterze ilościowym stawia się pytanie ile?, które pozwala na wydobycie informacji dotyczących wymiaru liczbowego. Co więcej należy zaznaczyć, że pozyskane wyniki można:

 • generalizować na całą populację;
 • obiektywnie interpretować;
 • zastosować w praktyce.

W przypadku badań marketingowych są one często uzupełnieniem badań jakościowych. Prowadzi się je za pomocą technik: CAWI (kwestionariusz internetowy), CATI (ankietyzacja telefoniczna), PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy), CAPI (wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo).

 

O przebiegu samego badania można powiedzieć, iż opiera się ono na ustalonym wcześniej kwestionariuszu. Badacz nie ma wpływu na uzyskane informacji, lecz jego główne zadanie opiera się na analizowaniu pozyskanych danych i przedstawieniu wyników.

Różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi

Badania marketingowe o charakterze jakościowym nie są mierzalne na poziomie liczbowym, ich wyników nie można również przekładać na całą populację, gdyż posiadają one subiektywny charakter. W przeciwieństwie do metod ilościowych badania jakościowe przeprowadzane są z uwzględnieniem elastyczności scenariusza. Nad porządkiem przebiegu badania jakościowego czuwa moderator, który:

 • odpowiada za odpowiednią atmosferę;
 • zachęca uczestników do wyrażania swojego zdania;
 • odpowiada za pozyskane informacje.

Zastosowanie badań marketingowych poprawa sytuacji firmy

Niezależnie od wybranej metody badawczej można pozyskać informacje, które posłużą rozwojowi firmy. Tym samym należy zauważyć, badania marketingowe odnoszą się do zastanej sytuacji i pozwalają na jej dogłębne zrozumienie. Poprzez wydobycie informacji od konsumentów, odbiorców reklam, osób zainteresowanych branżą otrzymujemy wyjątkowe dane. Należy jednak pamiętać, że proces badawczy powinien być wieloaspektowy i proponuje się wykorzystanie zarówno metod o charakterze jakościowym, jak i ilościowym.


Badania ankietowe od 4 zł.