Badania marketingowe


Artykuł

Brand awareness research a kreatywny rozwój firmy

Badania marketingowe

Najprostszą drogą dotarcia do konsumentów jest zaznajomienie ich z daną marką. Znajomość marki to jeden z najczęstszych powodów, którym kierują się konsument w procesie zakupu. Zwiększenie poziomu znajomości marki z wykorzystaniem badań świadomości marki (brand awareness research) pozytywnie wpływa na wzrost sprzedaży i nadanie marce waloru konkurencyjności.

Brand awareness research otwiera nowe drzwi
Badania świadomości marki (brand awareness research) podejmowane są w celu przeprowadzania skutecznych działań promocyjnych, a także:

  1. zestawienia rozpoznawalności badanej marki w kontekście konkurencyjnych marek,
  2. tworzenia efektywnej strategii rozwojowej,
  3. wyboru odpowiednich działań promocyjnych.

Åšwiadomość marki, czyli jej rozpoznawalność uznaje się na najniższy poziom znajomości tejże. Polega ona jedynie na kojarzeniu produktów czy usług. Najczęściej pojawia się dzięki zetknięciu się konsumenta z kampanią reklamową danego produktu/usługi lub poprzez rekomendację.

Åšwiadomość marki ma znaczenie!
Rozpoznawalność marki mierzy się prosząc ankietowanych o wymienienie marek, które kojarzą się mu z kategorią produktów, do której przynależy badany produkt. W efekcie możliwe jest określenie trzech wskaźników:

  1. świadomości spontanicznej,
  2. świadomości wspomaganej,
  3. świadomości TOM.

Åšwiadomość spontaniczna wskazuje na tę grupę osób, która potrafi wskazać daną markę bez pomocy ankietera, zaś wspomagana zawiera tych, którzy deklarują znajomość marki po przytoczeniu nazwy przez ankietera. Åšwiadomość TOM, czyli Top of Mind obejmuje grupę osób, która wskazała badaną markę jako pierwszą natychmiast po usłyszeniu pytania.

Kilka sposobów rozmowy z klientem
Badania świadomości marki można przeprowadzać za pomocą takich metod jak:

  1. ankietyzacja telefoniczna CATI,
  2. ankietyzacja papierowa PAPI,
  3. ankietyzacja terenowa z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI,
  4. panele konsumenckie.

Dodatkowo w ramach potrzeb można badania pogłębić wykorzystując inne metody np. wywiady grupowe lub indywidualne czy analizę treści internetowych.

Za każdą wiedzą stoi rozwój
Ważne jest, aby badania świadomości marki (brand awareness research) były wykonywane regularnie, co pozwoli na stałe monitowanie zmian i reagowanie na nie. Dzięki zrozumieniu fenomenu danej marki możliwe staje się jej kreatywne rozwijanie. Brand awareness research wpływają pozytywnie na długofalowe kształtowanie marki w obliczu rzeczywistej sytuacji oraz umożliwiają rozpoznanie zmiennych potrzeb konsumenckich.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania świadomości marki?
Badania świadomości marki są procesem, w którym gromadzi się informacje od konsumentów w celu zrozumienia stopnia, w jakim marka jest rozpoznawana i kojarzona przez swoją grupę docelową. Celem tych badań jest ocena efektywności działań marketingowych i śledzenie zmian w świadomości marki.
Dlaczego badania świadomości marki są ważne?
Badania świadomości marki są ważne z wieli powodów. Pozwalają m.in. zrozumieć, na ile marka jest rozpoznawalna wśród konsumentów, pomagają w ocenie skuteczności działań marketingowych w budowaniu świadomości marki czy umożliwiają porównanie marki z konkurencją i zidentyfikowanie obszarów, w których można poprawić świadomość marki.

Badania ankietowe od 4 zł.