Badania marketingowe


Artykuł

Ankiety online – różne metody badań rynku

Badania rynku

Jedną z najpopularniejszych metod służących do badań rynku jest ankietyzacja, która na przestrzeni lat uległa ewaluacji. Dziś często spotkać można jej wersję elektroniczną. Związane jest to nie tylko z obniżeniem kosztów badań, ale także z pojawieniem się nowych oprogramowań do badań rynku, które charakteryzują się wysoką skutecznością. Ankiety online eliminują tzw. efekt ankietera, a także zwiększają zakres osób, do których badanie to jest kierowane. Poza ankietowaniem wśród technik badań należy wymienić:

  • obserwację,
  • wywiad bezpośredni lub telefoniczny,
  • dyskusje grupowe
  • badania dokumentów.

W ostatnich czasach na popularności zyskują sławę metody, które wykorzystują oprogramowanie ankiety online – są to m.in. system CATI, CAPI, CAWI czy SurvGo.

Techniki dobrze znane!
Ankietowanie to technika badawcza, która polega na pisemnym udzielaniu odpowiedzi na tworzący logiczny ciąg pytania w celu rozwiązania danej tezy albo szczegółowego problemu badawczego. Dziś spotyka można się zarówno z jej papierową wersją, jak i elektroniczną wykorzystującą oprogramowanie do ankiet.
Obserwacja to jedna z najstarszych metod badań, którą stosuje się w celu podglądu reakcji respondentów, procesu dokonywania zakupów i sprzedaży, a także obserwacji sposobu zachowania, stanu magazynu czy wystawy, ceny a także sprawdzania jakości np. szyldów reklamowych czy ustalaniu doboru próby. Wyniki badania zapisywane są w ankiecie lub filmowane.

Wywiad metoda kilku wariantów
Wywiad bezpośredni polega na przeprowadzeniu badania w osobistym kontakcie z respondentem, a ponadto:

  • zapewnia lepsze zrozumienie się obu stron, gdyż istnieje możliwość dopowiedzenia czy objaśnienia,
  • wykorzystuje komunikację werbalną i niewerbalną,
  • pozwala ankieterowi na czynną reakcję odnośnie zachowania klienta,
  • daje możliwość osobistego dostarczenie produktu testowego lub podarunku.

Wyróżnia się wywiad bezpośredni uliczny i domowy. Jest to jednak metoda bardziej kosztowna, pochłaniająca czas i trudniejsza do organizacji niż wywiad telefoniczny czy ankietyzacja online, która wykorzystuje walory oprogramowania do ankiet.

Inne metody badań
Innymi metodami badań są dyskusje grupowe (grupy tematyczne) oraz badania dokumentów. Dyskusje grupowe to metoda pracy w terenie, która polega na przeprowadzeniu spotkania skonkretyzowanej grupy respondentów. Celem spotkania jest dyskusja dotycząca przedmiotu badania. Badania dokumentów polegają na analizie jakościowej i ilościowej zawartych w nich treści. Pozwalają one na analizę sprawności działania, ustalenie efektywności, skuteczności i ocenę wydajności pracy.

Możliwe do przeprowadzenia są także testy w salach i testy kliniczne oraz badania listowne. Dzięki pojawieniu się oprogramowania do ankiet stało się możliwe przeprowadzanie badań cieszących się wysoką jakością.


Badania ankietowe od 4 zł.