Badania marketingowe


Artykuł

Badania rynku dla każdej branży

Badania rynku

Niezależnie od tego, czy są Państwo przedstawicielami małej, średniej, czy dużej firmy, profesjonalna agencja badawcza ma dla Państwa propozycję badań marketingowych i badań rynku na najwyższym poziomie. To mit, że badań i analiz potrzebują tylko duże firmy i przede wszystkim międzynarodowe sieci i korporacje. Badania rynku i ich wyniki przydają się każdemu przedsiębiorcy. Jedyną przeszkodą mogą być koszty, ale tę barierę można usunąć dzięki nowoczesnym systemom badawczym, pozwalającym zaprojektować badanie, przeprowadzić je i dokonać analizy wyników bez konieczności wynajmowania agencji badawczej. Otrzymane wyniki i dokonane analizy są nie do przecenienia, pozwalając na poprawę obsługi klienta, skuteczniejsze dotarcie przekazu reklamowego, czy dopasowanie sposobów zamówień do oczekiwań konsumentów.

Opracowywanie projektu

Badania przeprowadzane siłami własnymi przedsiębiorstwa to oczywiście mniejsze projekty niż te badania rynku i badania marketingowe, które przeprowadzają profesjonalne agencje badawcze. Skupmy się zatem na tych większych. Do ich przygotowania, obsługi i analizy danych, potrzebni są eksperci z różnorodnych dziedzin. To dlatego najlepsze firmy badawcze mogą oferować swoje usługi firmom niezależnie od terenu ich działania, czy branży, w której działają. Wśród tych specjalistów można znaleźć statystyków, matematyków, programistów, ekonomistów, socjologów, a nawet psychologów. W zależności od potrzeb projektu badawczego powstają zespoły robocze złożone z ekspertów z niezbędnych dziedzin, odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie metodologii, w tym wybór metod i technik badawczych, zaprojektowanie narzędzi w postaci ankiet i scenariuszy wywiadów, określenie wielkości i sposobów doboru próby, przygotowanie projektu bazy danych tak, aby była ona najłatwiejsza do opracowania po zakończeniu zbierania danych w terenie. W zależności od projektu, jeśli chodzi o metody i techniki badawcze, mogą to być ankiety: CATI (telefoniczne), CAWI (internetowe), CAPI (bezpośrednie, ale wspomagane komputerowo), PAPI (tradycyjne, papierowe) i/lub wywiady: IDI (indywidualne, bezpośrednie), FGI (grupowe), wizyty tajemniczego klienta w placówkach handlowych bądź też usługowych. Są one dobierane zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstwa zlecającego przeprowadzenie badania rynku.

Wykonanie projektu

Po ustaleniu szczegółów metodologicznych następuje etap realizacji badania w terenie. Może ona trwać od kilku dni (badania omnibusowe) do kilku tygodni. Nad wszystkim czuwa zespół koordynatorów i analityków, reagujących na ewentualnie pojawiające się trudności. W zespole tym znajduje się zawsze statystyk lub specjalista pokrewnej dziedziny odpowiedzialny za nadzór nad bazą danych. Po zakończeniu tego etapu dochodzi do zamknięcia bazy danych i rozpoczyna się faza analizy statystycznej i analiz materiału jakościowego, jeśli taki był gromadzony. Jej zakończeniem jest przedstawienie raportu (w formie tradycyjnej lub prezentacji), zawierającego opisy przygotowanych zestawień, wizualizacje wybranych problemów, wnioski i podsumowania.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania rynku?
Badania rynku to proces gromadzenia, analizy i interpretacji danych dotyczących rynku, w tym klientów, konkurencji, trendów i preferencji, w celu uzyskania informacji, które pomogą w podejmowaniu decyzji biznesowych.
Jakie są korzyści płynące z przeprowadzania badań rynku?
Badania rynku pozwalają m.in. na lepsze zrozumienie klientów i ich potrzeb, poznanie szans biznesowych, wzrost konkurencyjności, czy monitorowanie trendów rynkowych.

Badania ankietowe od 4 zł.