Badania marketingowe


Artykuł

Wywiad pogłębiony – jak go przeprowadzić

Badania rynku

Proces przeprowadzania wywiadów pogłębionych przebiega tak samo ogólnie, jak w przypadku innych badań: zaplanuj, opracuj instrumenty, zbierz dane, przeanalizuj dane i rozpowszechnij wyniki. Dobrze zaprojektowany plan wstępny pomoże nam uzyskać wiele szczegółowych wyników, które będą przydatne do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Zagłębiając się w artykuł możemy poznać bardziej szczegółowe kroki, które powinny zostać zrealizowane w trakcie przeprowadzania wywiadów pogłębionych.

Plan wywiadu pogłębionego

 • Określenie zainteresowanych stron, które będą zaangażowane.
 • Ustalenie, jakie informacje są potrzebne i od kogo.
 • Sporządzenie listy interesariuszy, z którymi należy przeprowadzić rozmowę. Zidentyfikuj grupy interesariuszy na poziomie krajowym, zakładowym i beneficjentów, a następnie zidentyfikuj osoby w ramach tych grup – podczas zbierania danych można zidentyfikować dodatkowych interwenientów. Określić próbę, jeśli to konieczne.
 • Upewnić się, że badania będą zgodne z międzynarodowymi i krajowymi standardami etycznymi, w tym z przeglądem przeprowadzanym przez komitety badań etycznych.

Opracowanie instrumentów wywiadu pogłębionego

 • Opracowanie protokołu wywiadu pogłębionego – zasady, które kierują administrowaniem i realizacją wywiadów. Mówiąc prościej, są to instrukcje, które są realizowane dla każdego wywiadu pogłębionego, aby zapewnić spójność między wywiadami, a tym samym zwiększyć wiarygodność wyników. W protokole powinny znaleźć się następujące instrukcje dla osoby prowadzącej wywiad pogłębiony:
  • Co powiedzieć rozmówcy przy organizowaniu wywiadu;
  • Co powiedzieć rozmówcy przy rozpoczęciu wywiadu, w tym zapewnienie świadomej zgody i poufności rozmówcy;
  • Co powiedzieć rozmówcy na zakończenie wywiadu;
  • Co zrobić podczas wywiadu;
  • Co zrobić po wywiadzie.
 • Opracowanie przewodnika dotyczącego wywiadu pogłębionego, który zawiera listę pytań lub kwestii, które należy zbadać podczas wywiadu, oraz formularz świadomej zgody. Przewodnik po wywiadzie powinien zawierać nie więcej niż 15 podstawowych pytań, a tam, gdzie jest to pomocne, powinien zawierać sondy.
 • W razie potrzeby należy przetłumaczyć poradniki na języki lokalne i przetestować tłumaczenie.

Szkolenie osób zbierających wyniki wywiadów pogłębionych

 • Zidentyfikować i przeszkolić ankieterów. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy ankieterów mówiących w lokalnym języku.

Zbierz dane wywiadów pogłębionych

 • Zorganizuj wywiady z interesariuszami (upewnij się, że wyjaśniłeś cel wywiadu, dlaczego interesariusz został wybrany i jaki jest oczekiwany czas trwania wywiadu).
 • Uzyskaj świadomą zgodę osoby, z którą przeprowadzasz wywiad (pisemną lub ustną). Ponownie wyjaśnić cel wywiadu, dlaczego interesariusz został wybrany, jaki jest oczekiwany czas trwania wywiadu, czy i w jaki sposób informacje będą utrzymywane w tajemnicy, oraz sposób wykorzystania notatnika lub magnetofonu.
 • Jeśli rozmówca wyraził na to zgodę, należy przeprowadzić wywiad.
 • Bezpośrednio po wywiadzie należy podsumować kluczowe dane.
 • W razie potrzeby należy zweryfikować informacje podane w wywiadzie. Na przykład, jeśli rozmówca twierdzi, że klinika prowadzi politykę nieświadczenia usług osobom poniżej 16 roku życia, powinien sam sprawdzić te informacje w klinice.

Analizuj dane uzyskane w wywiadach pogłębionych

 • Przepisz i/lub przejrzyj dane.
 • Analizuj wszystkie dane wywiadu.

Rozpowszechnij wyniki wywiadu pogłębionego

 • Napisz raport.
 • Poproś rozmówców i interesariuszy programu o informacje zwrotne.
 • Zweryfikuj
 • Rozpowszechniaj wśród rozmówców, interesariuszy programu, fundatorów i społeczności lokalnej.

Przeprowadzając wywiady pogłębione powinniśmy przygotowywać je w taki sposób, jaki został pokazany w artykule. Taka realizacja wywiadów pogłębionych pozwoli na rzetelną realizację badania, a także zebranie adekwatnych odpowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest wywiad pogłębiony IDI?
Wywiad pogłębiony IDI (In-depth Interview) to metoda badawcza polegająca na przeprowadzaniu szczegółowych i pogłębionych wywiadów z pojedynczymi respondentami. Celem IDI jest uzyskanie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i głębszego zrozumienia badanego zjawiska.
Czy można przeprowadzić wywiady w większej grupie respondentów?
Tak, jest to technika zogniskowanych wywiadów grupowych - FGI. Najczęściej takie wywiady są realizowane w grupie od 6 do 8 respondentów.

Badania ankietowe od 4 zł.